Splošni pogoji poslovanja podjetja Geosplet d.o.o.

1. Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja določajo pogoje za storitve, katere izvaja podjetje Geosplet (v nadaljevanju: ponudnik) za naročnike (v nadaljevanju naročniki). S temi splošnimi pogoji poslovanja se urejajo medsebojne obveznosti med ponudnikom in naročnikom.

2. Naziv poslovnega registra

Naziv poslovnega registra je SPLETNI POSLOVNI REGISTER GEOSPLET (v nadaljevanju spletni register), katerega upravljalec in lastnik je podjetje Geosplet d.o.o..

3. Vsebina storitev ponudnika

Predmet pogodbe je vpis in vzdrževanje naročnikovih vsebin (v nadaljevanju vsebine) v spletnem registru ter posredovanje vsebin upravljalcem digitalnih zemljevidov in drugih storitev (v nadaljevanju upravljalci storitev).

Ob sklenitvi pogodbe se pogodbeni stranki dogovorita o listi upravljalcev storitev katerim ponudnik posreduje naročnikove vsebine. Prav tako se naročniku omogoči direktni in neomejen dostop do spletnega registra. Po vpisu naročnikovih vsebin v spletni register, ponudnika posreduje vsebine upravljalcem storitev v elektronski obliki.

Za posodabljanje vsebin v spletnem registru, uporabi naročnik svoje uporabniško ime in geslo.

Ponudnik vsakih 6 mesecev opozori naročnika, da preveri in posodobi svoje morebiti spremenjene vsebine. Ponudnik posreduje posodobljene oziroma spremenjene vsebine upravljalcem storitev.

Upravljalci storitev, katerim ponudnik posreduje vsebine naročnika so navedeni na spletni strani www.geosplet.com.

Upravljalci storitev se lahko v času veljavnosti pogodbe spremenijo oz. zamenjajo. O morebitni spremembi ponudnik obvesti naročnika.

Upravljalci storitev posodabljajo in vzdržujejo vsebine naročnika v vzpostavljenih bazah po svojih pogojih, tako da ponudnik nima vpliva na urnik objave naročnikovih vsebin v njihovih bazah.

Upravljalci storitev se neodvisno odločajo o uporabi vsebin, ki jih upravljajo in objavljajo. Naročnik ima možnost samostojno seznaniti se s pogoji posamičnih upravljalcev storitev, katerim se posreduje naročnikove vsebine. Njihovi pogoji so navedeni na spletnih straneh posameznih upravljalcev storitev.

4. Sklenitev pogodbe

Pogodba je sklenjena, ko naročnik naroči storitev pri ponudniku, preko obrazca na spletni strani www.geosplet.com ali potrdi pisno/ustno ponudbo dano s strani naročnika. Ponudnik pošlje naročniku potrditev naročila in fakturo za storitev.

Z naročilom oz. plačilom predračuna, naročnik soglaša z vsebino ponudnikove storitve.

5. Omejitve in odstranitev naročnikovih vsebin

Na zahtevo naročnika ponudnik odstrani naročnikove vsebine iz spletnega registra, ter preneha s posredovanjem obnovljenih naročnikovih podatkov upravljalcem storitev

Ponudnik ima pravico omejiti ali povsem odstraniti vse naročnikove vsebine iz registra, ki niso usklajeni z veljavno zakonodajo ali dobro prakso.

6. Odgovornosti pogodbenih strank

Naročnik soglaša z letnim plačilom ponudnikovih storitev, skladno z veljavnim cenikom ponudnika, ali za posebej dogovorjeno plačilo, ki ga pogodbeni stranki določita s sklenitvijo pogodbe. Račun za plačilo storitve se izstavi vnaprej na začetku računskega obdobja. Računsko obdobje predstavlja eno leto. Če naročnik zamuja s poravnavo svojih obveznosti za plačilo storitve, je dolžan plačati zakonite zamudne obresti.

Naročnik se obvezuje, da bo ob posodobitvah svojih vsebin ponudnika obveščal. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za napačne vsebine ali škodo, ki bi nastala zaradi napačnih vsebin, ki mu jih je posredoval naročnik.

V primeru naročnikove napake ponudnik ne odgovarja.

Ponudnik si pridržuje pravico, da začasno prekine izvajanje storitev, če je to potrebno zaradi vzdrževanja, posodabljanja ali programiranja dela.

7. Varstvo podatkov naročnikov

Ponudnik uporablja podatke o naročnikih za izvajanje in dostavo svojih storitev. Z osebnimi podatki naročnikov ponudnik ravna in jih varuje skladno z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

8. Veljavnost pogodbe in odstop od pogodbe

Pogodba je sklenjena za določen čas 1 leta, z možnostjo podaljšanja.

V primeru prenehanja pogodbe, ponudnik izbriše iz baze podatke o naročniku.

9. Spremembe storitev

Ponudnik ima pravico spremeniti ponudbo svojih storitev ali njihove pogoje za razvoj in namen razširitve. Spremembe ponudbe storitev se objavijo na spletni strani ponudnika www.geosplet.com.

10. Veljavnost splošnih pogojev poslovanja

Ti splošni pogoji poslovanja veljajo do nadaljnjega. Ponudnik si pridružuje pravico do spremembe splošnih pogojev poslovanja.

Podatki o podjetju

GEOSPLET, geoprostorske spletne rešitve, d.o.o.
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor

DŠ 47367717
TRR IBAN SI56 0451 5000 1916 452 (NOVA KBM d.d.)

info@geosplet.com / +386 (0) 2 330 38 52 / +386 (0)30 278 386