1. Splošno

Geosplet d.o.o. (v nadaljevanju: ponudnik) se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov. Zbrane osebne podatke bo ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

2. Uporaba in način varovanja osebnih podatkov

Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

  • • ime in priimek;
  • • naslove za dostavo;
  • • podjetje oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba);
  • • naslov elektronske pošte (uporabniško ime);
  • • geslo v šifrirani obliki;
  • • kontaktno telefonsko številko;
  • • državo bivanja;
  • • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletnem registru;

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki v spletni register, ponudnik ne odgovarja.

Osebni podatki uporabnikov se hranijo samo v elektronski obliki. Uporabnik ima proti plačilu dostop do svojih osebnih podatkov in lahko z njimi upravlja s pomočjo uporabniškega imena in gesla. Dostop do baze osebnih podatkov je pri ponudniku zavarovan z uporabo uporabniškega imena in gesla.

Statistični podatki o uporabnikih v anonimizirani obliki so lahko objavljeni v okviru prikaza poslovanja podjetja oziroma ponudnika, kot tudi v okviru podatkov o uporabi/obiskanosti spletne strani.

3. Izjava o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov

Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov. Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov ponudnika.

Vsi osebni in drugi podatki, ki jih bo uporabnik posredoval ob naročilu storitev, bodo varovani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Ponudnik teh podatkov ne bo uporabil za namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku. Ponudnik podatkov uporabnikov ne bo uporabil za pošiljanje promocijske e-pošte ali drugega nezaželenega promocijskega materiala, razen za pošiljanje tistih promocijskih obvestil, na katere se bo uporabnik naročil oz. s katerimi bo soglašal.

4. Izvajanje politike zasebnosti

Vse pri ponudniku redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju pogodbenega razmerja s ponudnikom.

Geosplet d.o.o.